Offentlig

Husmorvikarene tilbyr kommuner hjelpetiltak med et helhetlig tilbud. Husmorvikarene kan tilby praktisk bistand og omsorg til foreldre som har behov for hjelpetiltak etter lov om barnevernstjenester

§ 4-4, annet ledd. Lov om barnevernstjenester § 4-4, annet ledd lyder som følger: «Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, f.eks. ved å oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at barnet får plass i barnehage, ved besøkshjem, ved avlastningstiltak i hjemmet, [...] eller andre foreldrestøttende tiltak.»
Husmorvikarene kan tilby tjenester som retter seg både mot foreldre
og barn, og kan i tillegg også veilede foreldrene.

Videre kan Husmorvikarene tilby praktisk bistand og opplæring etter
sosialtjenesteloven §4-3, jf. § 4-2, bokstav a.

Sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav a lyder som følger:
a) «praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig
assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker»